Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
przez

Toyota Wałbrzych Nowakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu


1.         Toyota Wałbrzych Nowakowski Sp. z o.o. z siedzibą: 58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000338101, NIP: 8862934489, REGON: 021074611 jest Administratorem danych osobowych zebranych w celu prowadzenia własnej bazy danych. W zakresie danych osobowych zbieranych na rzecz innych podmiotów Toyota Wałbrzych Nowakowski Sp. z o.o. pełni funkcję Procesora, tj. podejmuje działania na zasadzie powierzenia przetwarzania Państwa danych osobowych.2.         Administrator przetwarza dane osobowe Klientów  w celu realizacji usług, które pozostają  w zakresie działalności prowadzonej przez Toyota Wałbrzych Nowakowski Sp. z o.o. siedzibą w Wałbrzychu, ze szczególnym uwzględnieniem celu:


a)         realizacji umów zawieranych z Klientami w zakresie sprzedaży i serwisu oraz związanych z nimi praw wynikających z gwarancji;


b)         sporządzania i prezentacji ofert handlowych wraz z prowadzeniem działań marketingowych – w tym przedstawiania: ofert i informacji o usługach, ofert i informacji dotyczących modeli samochodów, części, akcesoriów oraz innych produktów i usług, przeprowadzania badań marketingowych oraz zbierania opinii na temat dotychczasowej współpracy, kierowania zapytań na temat usług i produktów, a także informacji o wydarzeniach i konkursach za pośrednictwem komunikacji e-mail, sms, o charakterze chatu oraz telefonicznej;


c)         wszelkiego rodzaju działalności związanej z wykonywaniem obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa.

 

 

3.         Dane osobowe podawane są przez Klientów dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem koniecznym realizacji przez Toyota Wałbrzych Nowakowski Sp. z o.o.. usług na rzecz Klientów.

4.         Dane osobowe są przetwarzane oraz przechowywane  do czasu zakończenia świadczenia usług na rzecz Klienta w ramach działalności prowadzonej przez Administratora, nie krócej niż przez okres przechowywania wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku:

a)         realizacji umów zawieranych z Klientami w zakresie sprzedaży i serwisu – dane osobowe są przechowywane oraz w inny sposób przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, gdy Administrator jest do tego zobowiązany na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

b)         przetwarzania w celach marketingowych - dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia prowadzenia przez Administratora własnych działań marketingowych, nie dłużej niż przez okres 5 lat od ostatniego kontaktu lub do momentu wcześniejszego wycofania zgody.

 

5.         Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:


a)         umowa lub zlecenie realizacji usługi zawarte z Klientem, a także podjęcie działań bezpośrednio poprzedzających zawarcie umowy lub zlecenia realizacji, w tym przesłanie na żądanie Klienta informacji o ofercie handlowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b)         udzielona przez Klienta zgoda, w tym zgoda na otrzymywanie informacji marketingowej oraz informacji handlowej drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przetwarzanie może odbywać się również na innej podstawie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

6.         Podmioty współdziałające z Administratorem w zakresie świadczenia przez niego usług na rzecz Klientów również mogą być odbiorcami powierzonych danych osobowych,                             w szczególności w zakresie działalności posiadającej związek z realizacją umów sprzedaży                   i serwisu lub innych zamówionych przez Klienta produktów i usług. Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe, są zobowiązane do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę powierzonych danych.

 

7.         Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, wraz z jednoczesnym prawem do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Macie także Państwo prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Odpowiednie żądanie mogą Państwo kierować na adres email: iod@toyotanowakowski.pl . Na wskazany adres email mogą Państwo również kierować wszelkie zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Toyota Wałbrzych Nowakowski Sp. z o.o.

 

8.         Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016 r., Ustawy z dnia 10.05. 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                       i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016 r.

 

9.         Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu email: iod@toyotanowakowski.pl .